Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Średniej       2012/2013

 

Strona główna

Wydarzenia

Oddziały (klasy)

Sport

Edukacja Zdrowotna

ZPO 2012/2013

   
Projekt edukacyjny „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”
          

       Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie przystąpiła w roku szkolnym 2012/ 2013 do realizacji projektu  pod nazwą  „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją” w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych z klas I – III naszej szkoły poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

W ramach projektu uczniowie I etapu edukacyjnego uczestniczą w trzech rodzajach zajęć:

1.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadzący p. Iwona Marszał

2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – p. Ewa Rytelewska

3.      Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – p. Aneta Marchewka

 

Opisy zajęć:

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Głównym założeniem prowadzonych zajęć jest uświadomienie dzieciom, i ich rodzicom, potrzeby dbania o zdrowie, w tym, również o prawidłową postawę ciała.

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia korekcyjne, które mają na celu wzmocnienie mięśni posturalnych ciała odpowiadających za utrzymywanie prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Ważnym aspektem ćwiczeń jest budowa mocnego gorsetu mięśniowego ciała w celu zapobiegania powstawaniu wad postawy w warunkach sprzyjających ich powstawaniu. Określona grupa ćwiczeń ma także za zadanie korygowanie istniejących już wad i doprowadzenie ich, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego.

Istotną przesłanką programu jest wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz ukazywanie pozytywnych stron aktywności ruchowej uczniów.

W ramach projektu zostały zakupione przybory i przyrządy gimnastyczne, które umożliwiają ciekawe i fachowo prowadzone zajęcia, w których uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą.

 

 

             

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Trudności w nauce czytania i pisania przytrafiają się dzieciom szczególnie w pierwszym etapie kształcenia.

Wspólnym zadaniem nauczyciela oraz rodziców jest przezwyciężenie, tych trudności oraz ustalenie ich przyczyn, a przede wszystkim znalezienie środków zaradczych.

Program przeznaczony jest dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I i II.

Celem tych zajęć jest umożliwienie im opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka. Celem również jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, także wzmacnianie mocnych stron dziecka.

Na zajęciach będą wykorzystywane metody oparte na ćwiczeniach, które stymulują rozwój dziecka, będą stosowane metody aktywizujące, działania praktyczne, słowne, oglądowe.

 Korzystają z pomocy takich jak domina sylabowe, wyrazowe,  rebusy, zeszyty, historyjki obrazkowe, pomoce do wprowadzania liter, układanki wspierające czytanie i utrwalające poprawną pisownię.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

1. Stosunki przestrzenne. Określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych obiektów.
2. Pojęcia wielkościowe. Klasyfikowanie obiektów i przedmiotów według wielkości od największego do najmniejszego i odwrotnie.
3. Wyodrębnianie i tworzenie zbiorów jakościowych według wielkości, koloru, kształtu.
4. Liczby pierwszej dziesiątki- aspekty liczb : kardynalny, porządkowy, miarowy.
5. Wyodrębnianie i tworzenie zbiorów ilościowych. Przeliczanie elementów w zbiorach. Porównywanie liczebności zbiorów: mniej, więcej tyle samo.
6. Figury geometryczne. Rodzaje figur geometrycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni .
7. Pisanie i czytanie liczb pierwszej dziesiątki.
8. Porządkowanie liczb od największej do najmniejszej i odwrotnie.
9. Relacje panujące między liczbami.
10. Dodawanie liczb w zakresie dziesięciu.
11. Rozkład liczby dziesięć na dwa składniki .
12. Przemienność dodawania.
13. Przedstawianie liczb na osi liczbowej.
14. Budowa zadania matematycznego. Zasada rozwiązywania zadań tekstowych.
15. Rozwiązywanie zadań z treścią.
16. Liczby parzyste i nieparzyste.
17. Porównywanie liczb w zakresie 10. Stosowanie znaków : mniejszości, większości, równa się.
18. Odejmowanie liczb w zakresie 10.
19. Związek dodawania z odejmowaniem. Rozwiązywanie grafów i tabelek funkcyjnych.
20. Liczby arabskie i znaki rzymskie. Pisanie dat.
21. Rozwiązywanie zadań z treścią.
22. Zapoznanie z tarcza zegara i rolą poszczególnych wskazówek .Odczytywanie pełnych godzin na zegarze.
23. Zasada działania termometru . Mierzenie temperatury – umiejętności praktyczne.
24. Dni tygodnia. Nazwy i wymienianie ich we właściwej kolejności.
25. Nazwy kolejnych miesięcy. Rozumienie pojęć: miesiąc, kwartał , pół roku , rok.
26. Wyszukiwanie w kalendarzu dat ważnych dla ucznia : urodziny, imieniny ,święta.
27. Rozróżnianie wartości monet i banknotów będących w obiegu . Dokonywanie zakupów.
28. Układanie treści zadań do działań.
29. Linie proste, krzywe i łamane.
30. Odcinki równoległe i prostopadłe. Mierzenie długości odcinków.
 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

1. Kształtowanie świadomości „odczuwania” własnego ciała.
2. Omówienie cech prawidłowej postawy ciała. Korygowanie błędów postawy z uwzględnieniem korekcji miejscowych, a następnie globalnych.
3. Kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy ciała w miejscu i w ruchu w formie zabawowej.
4. Nauka prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń korekcyjnych.
5. Ćwiczenia oddechowe. Wdech nosem, wydech wydłużony ustami.
6. Ćwiczenia korekcyjne zwiększające ruchomość w stawach i siłę mięśniową.
7. Ćwiczenia działające przeciwko utracie fleksyjności kręgosłupa.
8. Wzmacnianie mięśni brzucha. Rozciąganie mięsni prostownika grzbietu.
9. Ćwiczenia równoważne. Wyrabianie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy.
10. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe i zębate przednie oraz wzmacnianie mięśni grzbietu i brzucha.
11. Ćwiczenia korekcyjne z przyborami i ze współćwiczącym.
12. Zestawy ćwiczeń domowych. Motywowanie uczniów do samodzielnych ćwiczeń w domu.
13. Lekcja instruktażowa dla rodziców – prawidłowe wykonywanie ćwiczeń domowych.
14. Ćwiczenia i zabawy z elementami ćwiczeń korekcyjnych likwidujących dystonię mięśniowa.
15. Wydłużanie czynne kręgosłupa w różnych pozycjach wysokich i niskich.
16. Wyrabianie zdolności do długotrwałego utrzymywania pozycji skorygowanej czuciem głębokim.
17. Rozciąganie mięśni klatki piersiowej i korekta odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
18. Ćwiczenia przeciw plecom okrągłym. Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i grzbietu.
19. Ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem zestawu wielofunkcyjnego.
20. Ćwiczenia chwytne stóp, wzmacnianie mięśni długich stóp w odciążeniu.
21. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe i mięśnie lędźwiowe oraz wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków.
22. Wzmacnianie mięśni brzucha, wydłużenie fazy wydechowej w różnych pozycjach ćwiczebnych.
23. Ćwiczenia dla pokonywania przykurczów. Redresja mięśni przykurczonych w ćwiczeniach symetrycznych.
24. Ćwiczenia elongacyjne i grawitacyjne mające na celu czynne i bierne wydłużenie kręgosłupa.
25. Ćwiczenia oddechowe – zwiększające wydolność płuc oraz ćwiczenia równoważne. Utrzymanie równowagi przy pomocy mięśni.
26. Ćwiczenia z pokonywaniem oporu, wzmacniające mięśnie grzbietu i mięśnie obręczy barkowej.
27. Ćwiczenia na czworakach i w pełzaniu celem wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
28. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych.
29. Zwinnościowy tor przeszkód ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wyprostnych, równoważnych i grawitacyjnych.
30. Wyrabianie aktywności ruchowej dzieci. Zabawy i gry z elementami ćwiczeń korekcyjnych na powietrzu.
 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

1. Podział wyrazów na sylaby. Globalne czytanie i rozpoznawanie wyrazów. Układanie zdań z wyrazami: ulica, droga, zebra.
2. Globalne czytanie imion dzieci. Wyróżnianie głosek w nazwach obrazków. Podział wyrazów na sylaby.
3. Globalne czytanie zdań. Analiza i synteza głoskowa wyrazów. Rysowanie pośladach bez odrywania ręki.
4. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską o, a. Globalne czytanie zdań. Pisanie znanych liter.
5. Rozwiązywanie rebusów z literą i, e. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Układanie zdań z podanych wyrazów.
6. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską l, m. Pisanie sylab i wyrazów. Czytanie wyrazów sylabami, całościowo.
7. Układanie wyrazów z sylab. Czytanie sylab oraz zdań wyrazowo-obrazkowych. Pisanie liter.
8. Układanie zdań do obrazków. Czytanie zdań pytających z naturalną intonacją.
9. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Pisanie liter . Liczenie wyrazów w zdaniach.
10. Czytanie zdań. Wyodrębnianie kolejnych głosek w wyrazie. Przepisywanie sylab i wyrazów. Analiza i synteza wyrazów.
11. Samodzielne tworzenie wyrazów z sylab. Czytanie wyrazów i zdań.
12. Opowiadanie treści obrazka w historiach obrazkowych. Swobodne wypowiedzi na różne tematy.
13. Tworzenie wyrazów za pomocą rebusów. Rozwiązywanie oraz układanie zagadek. Czytanie sylab i tekstu.
14. Usprawnianie czynności grafomotorycznych: zamalowywanie pól, obrysowywanie szablonów. Czytanie tekstu.
15. Usprawnianie czynności manualnych: lepienie z plasteliny, modelowanie, wycinanie.
16. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. Podpisywanie obrazków wyrazami z literą ó. Czytanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
17. Segregowanie wyrazów takich samych. Tworzenie wyrazów z sylab. Uzupełnianie brakujących sylab i liter w wyrazach.
18. Odbieranie zdań do obrazka. Czytanie zdań z właściwą intonacją. Pisanie liter oraz sylab, wyrazów i zdania.
19. Czytanie tekstu. Przepisywanie wyrazów. Samodzielne układanie zdań.
20. Tworzenie rodziny wyrazów. Porządkowanie wyrazów wg pierwszej i drugiej litery alfabetu.
21. Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących. Czytanie sylab, wyrazów i zdań.
22. Czytanie zdań ze zrozumieniem (fałsz, prawda). Pisanie liter. Czytanie nazw ptaków.
23. Rysowanie po śladzie wszystkich liter. Czytanie zdań z gazetki szkolnej.
24. Zaznaczenie wielkiej litery na początku i kropki na końcu zdania. Czytanie wybranych przez dzieci tekstów. Przepisywanie zdań
25. Pisanie z pamięci zdania z tablicy. Pisanie znanych liter. Czytanie i rozwiązywanie zagadek.
26. Pisanie dwuznaków ch, sz. Układanie zdań. Liczenie liter i głosek w wyrazach. Czytanie tekstu.
27. Pisanie z pamięci zdania. Pisanie wyrazów z dwuznakami cz, rz. Czytanie sylab z dwuznakami i tworzenie wyrazów z sylab.
28. Przepisywanie lub pisanie z pamięci zdań. Pisanie dwuznaków dz, dź i pisanie wyrazów. Czytanie tekstu.
29. Czytanie wyrazów z literą ś, ń,ć zdań i całego tekstu. Analiza i synteza wyrazów. Pisanie zdań z pamięci.
30. Pisanie dwuznaków si, ni, ci, zi. Pisanie i czytanie zdań. Czytanie ze zrozumieniem tekstu.